Projektledare sökes till vattenvårdsprojekt

Insidan Artikeln publicerades
Foto:Hannah Andersson

En önskan om större aktivitet kring vattenvården i sydöstra Skåne har resulterat i projektet "Österlens sköna vattendrag". ÖM träffade Kenneth Strömbeck ordförande i Österlens vattenråd och Magnus Nilsson, ordförande i Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån för att få veta mer om projektet.

– Vi hade funderat en längre tid på hur man skulle kunna öka aktiviteten kring vattenvården i vår del av Skåne, berättar Kenneth Strömbeck. Nu går vi från ord till handling i projektet "Österlens Sköna vattendrag". Till en början var det tänkt att vara ett renodlat Leaderprojekt. Vi ansökte om 3 miljoner kronor för ett projekt som skulle sträcka sig över tre års tid med en heltidsanställd projektledare.

Ansökan skickades in för ett år sedan.

– När vi fick beskedet från Leader att de inte hade möjlighet att bevilja hela beloppet blev vi tvungna att tänka om, berättar Magnus Nilsson.

Valet stod mellan att dra ner på budgeten för projektet och bara anställa en projektledare på halvtid, eller att söka pengar även på annat håll.

– Vi bestämde oss för att fråga våra medlemskommuner om de kunde tänka sig att ställa upp med halva beloppet och för några veckor sedan fick vi klartecken från samtliga kommuner, säger Kenneth.

Samarbetskommunernas medfinansiering kommer att vara i proportion till storleken på åarnas avrinningsområde i respektive kommun.

– Vilket innebär 34 % för Simrishamn, 30 % för Tomelilla, 23 % för Ystad, 9 % för Kristianstad och 4 % för Hörby. Kommunernas medfinansieringsansvar kan komma att minska under arbetets gång om vi får stöd från annat håll, vilket blir lättare att söka med ett aktivt projekt.

Rekryteringen av en projektledare är i full gång.

– Annonsen ligger ute och hittills har vi fått in ett tjugotal ansökningar. Sista ansökningsdag är den sista december.

Konkreta åtgärder som görs möjliga med projektet är kunskapshöjande aktiviteter om vatten, vattendragens betydelse och möjligheten att påverka vattendragen i positiv riktning.

– Genom exempelvis åvandringar, workshops, informationsmöten och andra aktiviteter riktade till alla från skolbarn till markägare. Leaderdelen kräver en ideell arbetsinsats men med kommunens pengar blir vi friare i utformningen av projektet, avslutar Kenneth.

Text och bild: Hannah Andersson