1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Blomsterremsor i fältkanter – till både nytta och lyst

På flera gårdar runt om i landet demonstreras åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden. På Högestad och Christinehof Förvaltnings AB har man under några år sått blomsterremsor i fältkanterna för att ge mat och skydd åt fåglar och insekter. Blandningen av honungsört och solrosor i år har fått många att stanna upp och beundra blomsterprakten.
På Högestad och Christinehof Förvaltnings AB har man under några år sått blomsterremsor i fältkanterna för att gynna den biologiska mångfalden. I år har kombinationen honungsört och solrosor väckt stor uppmärksamhet.
Foto: Fredrik Ekblad

– Ja, visst är det vackert. Men det bästa av allt är att remsorna gör nytta. Framför allt för våra vilda pollinatörer, men även för fältviltet som får ett naturligt skydd, säger Christian Negendanck, jordbruksförvaltare på Högestad.

En skalbaggsås i mitten av ett stort fält ökar mängden naturliga fiender till bladlöss och andra skadegörare. Här har den såtts in med blommande örter för att gynna humlor och andra vilda bin, berättar Håkan Lindgren, som arbetar inom skogs- och viltförvaltningen på Högestad.
Foto: Fredrik Ekblad

Han berättar att initiativet kommer från familjen Piper som lever efter filosofin att man måste ge något tillbaka till naturen.

– Det är den nya tidens lantbruk och det är väldigt kul att få vara med på den resan, säger Christian Negendanck.

Totalt har 20 hektar remsor såtts på godsets 2000 hektar. På vissa fält har man har även sått in så kallade skalbaggsåsar med 200 meters mellanrum.

– Fåglar och insekter som är knutna till jordbruket har alla olika behov av föda, boplatser och skydd. Det här är ett sätt att öka mängden föda för pollinerande insekter, men även för insekts- och fröätande fåglar, säger Christian Negendanck.

I blomsterremsorna växer honungsört, blodklöver och solros. Honungsört är en ettårig växt som pollinerande insekter tycker om. Den är snabbväxande och blommar redan cirka åtta veckor efter sådd.

Flera av Sveriges humlor och solitära bin är rödlistade och det finns studier som pekar på att populationer av humlor och dagfjärilar minskar. Orsakerna till pollinatörernas tillbakagång kan vara flera, men en förklaring är att tillgången till föda minskat.
Foto: Fredrik Ekblad

Solrosen som också är ettårig håller skadeinsekter i schack och ökar även jordens mullhalt på den plats som den växer på. Såväl bin, humlor och fåglar gillar solrosor för dess pollen, nektar och frön.

Solrosorna är inte bara vackra inslag i blomsterremsorna. Deras feta frön ger även föda för övervintrande fåglar.
Foto: Fredrik Ekblad

Blodklövern blommar mellan juni och september och har ett kraftigt rotsystem. Den lockar bin och andra insekter, men är även uppskattad av viltet.

– Förekomsten av fältvilt, som fasan, rapphöns och harar, ger en bra indikation på hur naturen mår, så vi kommer inventera det efter den här insatsen, säger Håkan Lindgren, som arbetar inom skogs- och viltförvaltningen på Högestad.

Han berättar att Hushållningssällskapet och Sveriges Lantbruksuniversitet redan i somras inventerade en av de blommande remsorna och gjorde en trevlig upptäckt.

– De fann mosshumlor, som lär vara väldigt sällsynta. Det var en kul överraskning.

– Bara att stå i mitten av en remsa och lyssna på surrandet från bin och humlor, var en mäktig upplevelse, säger Håkan Lindgren.

Även om blomsterremsorna är en kostsam åtgärd, så är den fullständigt nödvändig, menar han.

– Vi vill inte att det ska sluta som i Kina där bina är borta och man får pollinera för hand. Det vore för sorgligt.

Honungsört är en ettårig växt som pollinerande insekter tycker om.
Foto: Fredrik Ekblad