1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Dags att tycka till om Simrishamns kommun

För tredje året i rad är Simrishamns kommun i höst med i SCB:s medborgarundersökning. Det är en enkätundersökning företaget genomfört två gånger årligen sedan 2005 och som de flesta av landets kommuner deltagit i en eller flera gånger.
En ny medborgarundersökning från SCB genomförs i Simrishamns kommun i höst. – För oss är det mycket viktigt att så många som möjligt tar chansen och svarar på enkäten, så vi får den bästa kvaliteten i undersökningen, säger kommundirektör Diana Olsson.
Foto: Torun Börtz

De som tillfrågas är ett slumpmässigt urval ur befolkningsregistret. 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågas i höstens undersökning i Simrishamns kommun.

I undersökningens enkät, på nätet eller på papper, får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet i allmänhet i kommunen. De får också berätta hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg, liksom möjligheterna till insyn och påverkan.

– För oss är det mycket viktigt att så många som möjligt tar chansen och svarar på enkäten, så vi får den bästa kvaliteten i undersökningen, säger Diana Olsson, kommundirektör i Simrishamns kommun.

– SCB:s undersökning är en del av vår dialog med dem som bor och verkar i vår kommun. Den ger en fingervisning om vad man tycker om vår kommun som en plats att bo på, men antyder också vilken upplevelse man har av den service kommunverksamheten ger.

De som är med i undersökningen kan själva välja att logga in och svara via internet eller med hjälp av den pappersenkät som kommer i postlådan. Den som svarar via webben har redan i dagarna fått en inbjudan att delta i undersökningen. På internet kan också välja att besvara enkäten på andra språk än svenska. Resultaten av höstens undersökning kommer kommunen tillhanda i början av december.

I 2017 års mätning var medborgarna över lag nöjda med hur man upplever kommunen som en plats att bo och leva på, resultatet var bättre än föregående år. Jämfört med andra jämnstora kommuner i undersökningen låg Simrishamns betyg högre när det gäller ”bostäder” och ”kommersiellt utbud”. Den andra delen av undersökningen handlar om hur medborgarna ser på kommunens verksamheter och i princip alla parametrar hade förbättrats 2017 jämfört med mätningen 2016. Betyget på ”bemötande och tillgänglighet”, det vill säga hur medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt med kommunen, blev 53 att jämföra med 48 2016.

– ”Kontakt Simrishamn” startade i april i fjol och har avsevärt förbättrat tillgängligheten och löser snabbt de vardagsfrågor våra medborgare har, säger Diana Olsson. Detta, tillsammans med en ännu högre medvetenhet hos våra medarbetare att sätta medborgaren i centrum, bidrog säkert till det förbättrade betyget.

– Till dem som slumpen inte väljer att delta i undersökningen, påminner jag gärna om de andra sätt man kan påverka och tycka till om kommunen, säger Diana Olsson. Man kan ställa en fråga till våra politiska partier på simrishamn.se, man kan skriva ett medborgarförslag eller på andra sätt delta i diskussionen om kommunens utveckling, idag och i framtiden.