Handlingsplan för suicidpreventivt arbete efterfrågas

Simrishamn ,
Enligt föreningen Suicide Zero har endast 31 procent av landets kommuner en lokal suicidpreventiv handlingsplan. Simrishamns kommun saknar en, men arbetar enligt socialchef Stina Lundquist med frågan på flera plan.
Foto: CLAUDIO BRESCIANI / TT
Enligt föreningen Suicide Zero har endast 31 procent av landets kommuner en lokal suicidpreventiv handlingsplan. Simrishamns kommun saknar en, men arbetar enligt socialchef Stina Lundquist med frågan på flera plan.

Varje år dör i genomsnitt 152 personer i självmord i Skåne län, och ungefär tio gånger så många försöker ta sitt liv. Trots detta saknar många kommuner en handlingsplan för hur självmorden kan förebyggas, bland annat Simrishamn.

Folkhälsomyndigheten publicerade nyligen en nationell undersökning där endast 31 procent av de svarande kommunerna uppger att de har en lokal suicidpreventiv handlingsplan.

Föreningen Suicide Zero har begärt ut hittills opublicerade uppgifter om vilka kommuner som har antagit en handlingsplan för att strukturerat arbeta med att förhindra självmord. Ystads kommun och Simrishamns kommun är några av de kommuner som inte har kommit igång med arbetet.

– Lokala handlingsplaner är ett viktigt verktyg för att minska antalet självmord, då forskningen tydligt visar att kunskap och insatser nära människors vardag är avgörande för att vända siffrorna. Det kan till exempel handla om att man i skolorna lär eleverna hur de kan möta livets svårigheter och att samtliga anställda i kommunen får mer kunskap om hur man kan prata om självmord och psykisk ohälsa, säger Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero.

Stina Lundquist, socialchef i Simrishamns kommun, berättar att kommunerna i sydöstra Skåne har ett gott samarbete med Region Skåne (både psykiatri och primärvård) när det gäller psykisk ohälsa.

– Vi har i över tio år arbetat gemensamt med frågorna och utbildat många av våra medarbetare i olika metoder för att de bättre ska kunna upptäcka psykisk ohälsa både hos barn, vuxna och seniorer och naturligtvis även metoder och förhållningssätt för att kunna ge hjälp och stöd.

– Suicidprevention är naturligtvis en viktig del i detta och för Simrishamns del så har vi utbildare i "Första hjälpen psykisk hälsa" som utbildar både våra egna medarbetare men även anhöriga, medborgare och andra som varit intresserade av att lära sig om detta.

– Att se tecknen som tyder på risk för suicid och även kunna bemöta detta är mycket viktigt för att ha möjlighet att förhindra suicid, säger Stina Lundquist och berättar att skolan precis har börjat utbilda medarbetare i YAM, en hälsofrämjande och preventiv insats med syfte att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever.

Man arbetar också med att utbilda personal inom till exempel hemtjänsten.

– Eftersom en högriskgrupp för suicid är ensamstående män över 80 år så är ”Första hjälpen psykisk ohälsa” en viktig utbildning för vår personal och i år gör vi en särskild satsning för att se hur vi kan motverka ensamhet och isolering hos den målgruppen, säger Stina Lundquist.

Rickard Bracken medger att Skåne har ett bra arbete på gång i länet och tycker de insatser Simrishamn vidtar är bra.

– Det är samtidigt viktigt att kommunen har en politisk antagen handlingsplan som beskriver kommunens samlade arbete för att förebygga självmord och hur arbetet ska följas upp. Det är viktigt att den handlingsplanen ger uttryck för hur man arbetar med att förebygga självmord i hela kommunen, i skolan, äldreomsorgen, kultur- och fritidsförvaltningen liksom i den fysiska byggnationen inom den tekniska förvaltningen. På så sätt är det lättare att få större kraft i arbetet.

– Det ska finnas en person som ansvarar för arbetet, avsatta resurser för detta och möjligheter för den politiska ledningen att kunna stämma av hur arbetet fortgår. Det känns som ett naturligt nästa steg för Simrishamns kommun att ta fram en sådan plan för det fortsatta arbetet. Vi hjälper gärna till om de vill ha underlag för det arbetet, säger Rickard Bracken.

 

”Lokala handlingsplaner är ett viktigt verktyg för att minska antalet självmord, då forskningen tydligt visar att kunskap och insatser nära människors vardag är avgörande för att vända siffrorna.”
Rickard Bracken