1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Stenåldern har kommit i dagen

Den arkeologiska undersökningen på Stenbergska tomten i Simrishamn är i full gång. Arkeologen Claes Pettersson och hans team har redan blottlagt en markyta från stenåldern och hittat rester efter medeltida bebyggelse.
Arkeologen Christian Brink gräver ur en brunn på Stenbergska tomten. Den arkeologiska undersökningen som till ytan är den största som gjorts i Simrishamn ska vara klar i slutet av månaden.
Foto: Fredrik Ekblad

– Det är en bra början på utgrävningen, konstaterar Claes Pettersson när han traskar runt på den sluttande tomten bredvid Netto. Han är projektledare på Sydsvensk Arkeologi och ansvarig för exploateringsundersökningen på Stenbergska tomten, den till ytan största utgrävningen som gjorts i Simrishamn.

Endast en sotig tegelvägg påminner om den dramatiska morgonen den 22 december förra året då kvarteret norr om kyrkan blev lågornas rov. I höst ska nya bostäder byggas på här, men först ska platsen undersökas och fynden man gör dokumenteras.

– Det är en vanlig missuppfattning att arkeologer bevarar fornminnen. När vi kommer in då undersöks fornlämningen och sedan tas den bort, säger Claes Pettersson, som arbetat som arkeolog sedan 1980-talet.

Claes Pettersson visar sträckningen av ett gångstråk. De ljusa linjerna i sanden är resterna av hjulspår.
Foto: Fredrik Ekblad

Han pekar på marken framför oss. Två ljusa stråk i den annars svarta sanden.

– Titta! Ser du de parallella linjerna som går bort mot Netto? Det är hjulspår som följer strandkanten som gick här. De kan vara från järnåldern.

Vi befinner oss drygt en meter under Stora Rådmansgatan norr om kyrkan. Arkeologerna har schaktat bort ett tjockt lager av jord och flygsand och blottlagt en markyta som inte sett dagens ljus på 5000 år. Jorden är svart och kompakt.

– Det är rester av sot, träkol, fett och organiskt material, berättar Claes.

– Sandjorden är mager så man gödslade med spisaska, hushållsavfall, matrester och keramik. Idag ger det oss en inblick i hur folk levde och vad de åt, men fynden berättar även något om staden och vilka handelsförbindelser man hade.

Den sluttande tomten bär på fler överraskningar, bland annat rester av en medeltida husgrund och terassodlingar.

– Det var populärt att bo strandnära även förr, säger Claes Pettersson och skrattar.

Benrester dominerar fynden som Erik Johansson och Claes Pettersson har hittat i provrutorna.
Foto: Fredrik Ekblad

Bland fynden på tomten dominerar benrester, men man har även hittat en del keramik och flinta. Så kallade lerbottnar, grunda lerklädda gropar som förmodligen fungerat som en del i fiskberedningen, är typiska fynd längs den skånska kusten och de förekommer även på Stenbergska tomten.

Claes Pettersson berättar att undersökningen dels kommer mynna ut i en vetenskaplig basrapport till Länsstyrelsen, men även en populär framställning som ska komma Simrishamnsborna till del.

– Det är viktigt att ge ett mervärde till den plats man gräver på och vi vill ge tillbaka historien till Simrishamn, säger Claes Pettersson.

Det kommer också ges tillfälle för allmänheten att besöka utgrävningsplatsen. Tillsammans med Österlens museum arrangeras guidade vandringar den 12, 19 och 26 september klockan 12.30.

Provrutegrävningen är ett viktigt första steg för att uppskatta fornlämningens utbredning.
Foto: Fredrik Ekblad

Arkeologisk undersökning

En arkeologisk undersökning inleds med att vegetationen avlägsnas, ofta med en grävmaskin. Sedan används olika metoder beroende på fornlämningens art och typen av undersökning. Grävmaskin, spade, skärslev, borste och såll, liksom metalldetektor, är olika typer av redskap för att ta fram lämningar och fynd. Arkeologen dokumenterar spåren av det som hänt på platsen genom att beskriva de anläggningar och fynd som observeras och att kartlägga dem genom inmätning, vanligen med ett mätinstrument eller med GPS. De olika anläggningarna och fynden kan sedan vidarebearbetas i en databas. Under fältarbetet görs noggranna observationer av anläggningarnas förhållande till varandra, bland annat stratigrafiskt, dvs. hur fynd och anläggningar är placerade i en fornlämning som består av många kulturlager.

Utgrävningen på Stenbergska tomten i Simrishamn pågår till den 28 september.